οι πόλοι, ο Ισημερινός οι παράλληλοι κυκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης - 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ